Previous Next
 • «Altyn Asyr»

  Elektron bank kartlarymyz siziň hyzmatyňyzda

  «Altyn Asyr»
 • «Bagtly maşgala»

  Türkmenistanyň Prezidentiniň ýaş maşgalalaryň ýaşaýyş-durmuş şertlerini has-da gowulandyrmak syýasatyny durmuşa geçirmek maksady bilen...

  «Bagtly maşgala»
 • «Oba hojalyk»

  Türkmenistanyň Prezidentiniň oba hojalyk önümleri öndürijileri maliýe taýdan goldamak syýasatyny durmuşa geçirmek maksady bilen...

  «Oba hojalyk»
 • «Visa» kartlary

  Elektron Visa kartlary sizin hyzmatyňyzda

  «Visa» kartlary
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW GALLA BAÝRAMY MYNASYBETLI GURALAN DABARALARA GATNAŞDY

Aşgabat, 17-nji iýul. Şu gün ýurdumyzda ählihalk dabarasy bolan we türkmen gallaçyarynyň zähmetsöýerligini, mähriban topragymyzyň sahawatyny alamatlandyrýan Galla baýramy giňden bellenildi. Mirasa sarpa goýmak, Watany özgertmek we Türkmenistanyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 25 ýyllyk şanly baýramynyň dabaralandyrylýan ýylynda ýurdumyzyň gallaçylary Watan harmanyna 1 million 600 müň tonnadan gowrak bugdaý tabşyryp, ajaýyp zähmet ýeňşini gazandylar.

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň Hormatly Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň aşakdaky tabşyryklaryny ýerine ýetirmekde maliýe-ykdysady pudaklar bilen bir hatarda "Garagum" Halkara paýdarlar bankynyň hem mynasyp goşandy bar.

 •  dünýäniň ösen döwletleriniň derejesine ýetirmek
 •  ykdysady ösüşiň ýokary depginlerini gazanmak
 •  maliýe serişdelerini netijeli peýdalanmak
 •  amatly maýa goýum ýagdaýyny we haryt bolçulygyny döretmek
 •  haryt öndürijileri höweslendirmek
 •  halkyň maddy hal-ýagdaýyny gowulandyrmak

"Döwlet adam üçindir!"

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow

Şahamçalarymyz

Baş bank

Baş bank

Aşgabat şäheri, Türkmenbaşy şaýoly 126

: (993 12) 45-63-35; 45-63-66; 45-64-73; 45-64-66;

info@garagumbank.gov.tm

Balkanabat şäher şahamçasy

Balkanabat şäher şahamçasy

Balkanabat şäher kwartal 233 Allaberdiýew köçe jaý 6

: (+993 222) 5-83-86, 5-89-77, 5-95-62

Daşoguz şäher şahamçasy

Daşoguz şäher şahamçasy

Daşoguz şäheri Al-Horezmi köçesi 15/1 jaý

:

(+993 322) 5-57-67, 5-00-98, 5-91-25

«Galkynyş» şahamçasy

«Galkynyş» şahamçasy

Aşgabat şäheri, G.Gulyýew (2027) köç.84-nji jaýy

: (+993 12) 23-41-24, 23-41-08, 23-41-09

Türkmenabat şäher şahamçasy

Türkmenabat şäher şahamçasy

Türkmenabat şäheri S.Niýazow köç 155 jaý

: (+993 422) 2-13-99, 2-28-82

Mary şäher şahamçasy

Mary şäher şahamçasy

Mary şäheri 19 fewral köçe 3 “a” jaýy

: (+993 522) 6-73-18, 6-32-78, 6-31-33